Środki ochrony i pomocy » Archiwum » Ofiary handlu ludźmi

Ofiary handlu ludźmi

Handel ludźmi jest wyjątkowo okrutnym i bezwzględnym procederem. Pozbawia człowieka podmiotowości, a w szczególności prawa do poszanowania godności, samostanowienia oraz wolności osobistej.

Ofiary handlu ludźmi wymagają specjalnego traktowania, wzmożonej ochrony i wsparcia, a tym samym zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważna jest znajomość psychiki tej kategorii ofiar. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zapobieganie dalszej ich wiktymizacji.

Publikacja zawiera omówienie problematyki dotyczącej ofiar handlu ludźmi z różnych punktów widzenia. Swoją wiedzą i doświadczeniami na ten temat dzielą się m.in. przedstawiciele instytucji wspierających ofiary handlu ludźmi i organizacji pozarządowych oraz praktycy wymiaru sprawiedliwości .

O autorze

Lidia Mazowiecka - doktor nauk prawnych; prokurator; w Prokuraturze Generalnej zajmuje się problematyką mediacji i ofiar przestępstw; członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym, a także Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów oraz Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem działających przy Ministrze Sprawiedliwości; mediator w sprawach cywilnych; współautorka licznych opracowań, w tym komentarza o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Warszawa 2011).

Ofiary handlu ludźmi

Nazwa Rozmiar
01.pdf
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, s. 1)
166,8k
02.pdf
Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107)
153,5k
03.pdf
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, s. 24)
118,5k
04.pdf
Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 76, poz. 494)
72,6k
05.pdf
Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 162)
107,9k
06.pdf
Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160)
82,7k
07.pdf
Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 261 z 6.08.2004, s. 19)
84,4k
08.pdf
Konwencja Nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz. 122)
86,4k
09.pdf
Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie dnia 30 września 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 125, poz. 893)
48,5k
10.pdf
Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do Międzynarodowej Konwencji z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem (Dz. U. Nr 87, poz. 783)
73,4k
Wyświetlanie 10 rezultatów.