Środki ochrony i pomocy » Dziecko w postępowaniu karnym

Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym

Książka w zwięzły sposób opisuje problematykę ochrony małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z perspektywy prawnej i psychologicznej.

Ochrona małoletniego pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją spoczywa na wszystkich mających z nim kontakt na każdym etapie postępowania karnego. W szczególności są to: sędziowie, prokuratorzy, biegli psycholodzy i psychiatrzy dziecięcy, kuratorzy oraz inni specjaliści wspierający dziecko i j ego rodzinę w sytuacji procesowej. 

Publikację uzupełniają teksty najważniejszego aktu prawnego dotyczącego ochrony dziecka - Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. oraz Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom z 2010 r.

O autorze

Lidia Mazowiecka - doktor nauk prawnych; prokurator; w Prokuraturze Generalnej zajmuje się problematyką mediacji i ofiar przestępstw; członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym, a także Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów oraz Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem działających przy Ministrze Sprawiedliwości; mediator w sprawach cywilnych; współautorka licznych opracowań, w tym komentarza o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Warszawa 2011).

Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym

Wyświetlanie 4 rezultatów.